ბასკეთი – საქართველოს კულინარიული კონგრესი – კულტურული მახასიათებლების გაცვლისა და გაცნობის საუკეთესო შესაძლებლობა

ბასკეთი – საქართველოს კულინარიული კონგრესი – კულტურული მახასიათებლების გაცვლისა და გაცნობის საუკეთესო შესაძლებლობა

პილი მან­ტე­რო­ლა ერთ-ერ­თია, რო­მე­ლიც გას­ტრო­ნო­მი­ულ კონ­გრესს ეწ­ვე­ვა და სა­კუ­თა­რი და სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ქარ­თველ კო­ლე­გებს გა­მოც­დი­ლე­ბას გა­უ­ზი­ა­რებს.

პილი მან­ტე­რო­ლა კასა დე კამ­პო­ში, მად­რიდ­ში, კუ­ლი­ნა­რი­ის სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბი­სა და დი­დე­ბუ­ლი ლუის ირი­ზარ­თან ერ­თად მუ­შა­ო­ბის შემ­დეგ მშობ­ლი­ურ ქა­ლაქ­ში, გე­ტა­რი­ა­ში დაბ­რუნ­და და სა­თა­ვე­ში ჩა­უდ­გა ოჯა­ხურ რეს­ტო­რანს „ირი­ბარს“. ის ერთ-ერ­თია იმ ქალ­თა­გან, რო­მე­ლიც გრი­ლის სახ­ლის მე­პატ­რო­ნე და შე­ფია.

მცი­რე ის­ტო­რი­უ­ლი ექ­სკურ­სი

უკვე მე­სა­მე თა­ო­ბის მან­ტე­რო­ლა ვარ, რო­მე­ლიც რეს­ტო­რან „ირი­ბარ­ში“ მუ­შობს. 18 წლის ასაკ­ში გა­დავ­წყვი­ტე სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნე­სის მარ­თვა ჩემი მო­მა­ვა­ლი ყო­ფი­ლი­ყო. მშობ­ლებ­მა ხელი შე­მი­წყვეს, რათა მად­რიდ­ში სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე მეს­წავ­ლა. ამ პე­რი­ოდ­ში, სამი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვი­მუ­შა­ვე ლუის ირი­ზარ­თან „Euskal Etxea“-ში. ჩემი ცოდ­ნის გაღ­რმა­ვე­ბა ბას­კურ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში მთლი­ა­ნად მისი დამ­სა­ხუ­რე­ბაა.

დღეს:

36 წე­ლია უკვე, რაც გას­ტრო­ნო­მი­ის სფე­რო­ში ვმოღ­ვა­წე­ობ. „Iribar Jatetxea” რეს­ტო­რა­ნი, სა­დაც ვმუ­შა­ობ, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იც­ვლე­ბა და ვი­თარ­დე­ბა, ვცდი­ლობ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ავით­ვი­სო ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის ყვე­ლა ას­პექ­ტი. ძლი­ე­რი გუნ­დის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა მო­ი­თხოვს გარ­კვე­უ­ლი უნა­რე­ბის ქო­ნას, და­წყე­ბუ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლებ­თან და მომ­წო­დებ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით, დამ­თავ­რე­ბუ­ლი თა­ნამ­შრო­მელ­თა და სამ­ზა­რე­უ­ლოს მე­ნე­ჯმენ­ტით.

სა­სი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სი – კულ­ტუ­რა­თა გაც­ნო­ბა

ძა­ლი­ან მი­ხა­რია, რომ კულ­ტუ­რუ­ლი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის გაც­ვლის შან­სი გვეძ­ლე­ვა კონ­გრეს­ზე. ჩვენს გუნდს ახ­ლა­ხანს შე­მო­უ­ერ­თდა ქარ­თვე­ლი ახალ­გაზ­რდა, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი გუნ­დის ფას­და­უ­დე­ბე­ლი წევ­რი გახ­და. მისი გუნდში ყოფ­ნა ნიშ­ნავს იმას, რომ რეს­ტო­რა­ნი სრულ მზად­ყოფ­ნა­შია ქარ­თვე­ლი სტუმ­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად, უფრო მე­ტიც, მათ ქარ­თუ­ლად ვემ­სა­ხუ­რე­ბით.

გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა

ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის წვლი­ლი გას­ტრო­ნო­მი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში ფას­და­უ­დე­ბე­ლია. მსგავ­სი კონ­გრე­სე­ბი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი გზაა ჩვე­ნი კულ­ტუ­რი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის ერ­თმა­ნეთ­ში გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად და და­სა­ფა­სებ­ლად.

რჩე­ვე­ბი ახალ­გაზ­რდა შეფ-მზა­რე­უ­ლებს:

გიყ­ვარ­დეთ გემ­რი­ე­ლი საჭ­მე­ლი! ინ­ვეს­ტი­ცია ჩა­დეთ გა­მოც­დი­ლე­ბის დაგ­რო­ვე­ბა­ში… შე­ი­ძი­ნეთ, რო­გორც კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი უნა­რე­ბი, ასე­ვე და­ე­უფ­ლეთ ბიზ­ნეს მე­ნე­ჯმენტს.

მი­ი­ღეთ გა­მოც­დი­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ, რათა გა­ეც­ნოთ სხვა­დას­ხვა კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი ტრა­დი­ცი­ის სა­ფუძ­ვლებს.

დაბ­რუნ­დით მდი­და­რი გა­მოც­დი­ლე­ბით და აკე­თეთ თქვე­ნი საქ­მე თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად.

ყვე­ლას მო­ვუ­წო­დებ, და­საქმდეს ამ ინ­დუსტრი­ა­ში, რო­მე­ლიც სულ უფრო და უფრო უკე­თეს სა­მუ­შაო პი­რო­ბებს გვთა­ვა­ზობს.

კონ­კრე­სის მთა­ვა­რი მხარ­დამ­ჭრე­ბი არი­ან სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრო, ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ად­მი­ნის­ტრა­ცია და გურ­ჯა­ა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რია. სს “სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი” , ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი “საქპა­ტენ­ტი”, კომ­პა­ნია “ბორ­ჯო­მი” და მეღ­ვი­ნე­ო­ბა “თე­ლი­ა­ნი ველი”. ღო­ნის­ძი­ე­ბა ასე­ვე ბას­კე­თის მთავ­რო­ბის ხელ­შე­წყო­ბი­თა და ბას­კე­თის კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი ცენ­ტრი­სა და Mantala-ს ორ­გა­ნი­ზე­ბით იმარ­თე­ბა.